Regulamin sklepu internetowego Augustus.pl

 

Sklep internetowy Augustus.pl działający pod adresem www.augustus.pl/sklep prowadzony jest przez Warsaw-Apartments Sadyba Wilanów  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Augustówka 9 wpisaną do Rejestru Sądowego prowadzanego  przezSąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , pod numerem KRS, 0000034062, NIP 521 31 29 654,  kapitał zakładowy 50000 zł, opłacony w całości.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Augustus.pl, składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, dokonywania przez Klienta płatności  za zakupy, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

Rozdział 1

Postanowienia Wstępne

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.);

Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.);

Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.);

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.

 1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

Sklep – sklep internetowy Augustus.pl  prowadzący sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie.

Konsument – klient, osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto Klienta – baza, w której przechowywane są dane Klienta służące do realizacji złożonych zamówień oraz inne m. in: historia zamówień, zdefiniowane preferencje dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, adresy do wysyłki;

Przelew  on-line – płatność wykonywana przez Klienta za pośrednictwem systemu płatności on-line; przelewy24

Punkt Odbioru Towaru – punkty wskazane przez Sklep, jako miejsce odbioru zamówienia zrealizowanego przez Sklep;

Koszyk – funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu; moduł umożliwia ustalenie  i modyfikację danych zamówienia, w szczególności:
ilość produktów, adres, dane do faktury, sposób i miejsce odbioru zamówienia, formy płatności.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Rozdział 2

Postanowienia ogólne

 1. Do korzystania ze Sklepu oraz składania zamówień konieczne są:
 2. a) w zakresie wymagań technicznych :

–  komputer z dostępem do sieci Internet,

–  przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari) z włączoną funkcją JavaScript oraz obsługą plików typu „cookies”,

–  aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

–  numer telefonu kontaktowego

– Korzystanie przez Klienta z Usług świadczonych przez Sklep jest również możliwe na urządzeniach przenośnych takich jak: smartfon, tablet, palmtop w wersji mobilnej. Warunkiem niezbędnym jest jednak dostęp jednego z urządzeń wymienionych w zd. poprzednim do sieci Internet oraz wyposażenie go w jedną z wskazanych  powyżej  przeglądarek internetowych.

 1. b) Zaakceptowanie przez Klienta zasad wskazanych  w niniejszym Regulaminie
 2. c) Rejestracja Konta przez Klienta. W celu dokonania rejestracji Konta w Sklepie, Klient zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny podając prawdziwe dane: imię, nazwisko, aktywny adres e-mail, hasło oraz dane teleadresowe, czyli adres zamieszkania oraz kontaktowy numer telefonu.
 3. d) W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie Konta wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie, na adres: sprzedaz@augustus.pl
 4. Klient może korzystać ze Sklepu oraz jego funkcjonalności zgodnie z ich przeznaczeniem. Sklep ma prawo do natychmiastowego usunięcia Konta danego Klienta, w sytuacji rażącego naruszania przez niego postanowień niniejszego Regulaminu , podania nieprawdziwych / fałszywych danych podczas procesu rejestracyjnego – jeżeli nie zaprzestaje on przedmiotowego działania pomimo wyznaczonego przez Sklep w tym zakresie terminu – nie krótszego niż 7 dni.

3.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług na rzecz Klienta na skutek działania siły wyższej.

 1. Usługi oferowane przez Sklep dostępne są na terenie Warszawy.

Rozdział 3

Oferta Sklepu

 1. Informacje o oferowanych produktach Sklep zamieszcza na stronie internetowej www.augustus.pl/sklep Informacje te zawierają między innymi między innymi: opis, waga produktu, okres przydatności do spożycia. Sklep zobowiązuje się do aktualizacji informacji prezentowanych w Sklepie.
 2. Przed użyciem produktów Klient powinien zapoznać się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu.
 3. Ceny towarów przedstawionych na stronie internetowej Sklepu:
 4. a) Podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT,
 5. b) Nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy uzależnione są od wartości zamówienia oraz sposobu dostawy do Klienta. Całkowity koszt zamówienia uwzględniający ceny produktów oraz koszt dostawy przedstawiony jest na poziomie koszyka przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 6. c) Sklep zastrzega sobie prawo do bieżących zmian cen produktów oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju promocji lub wyprzedaży. Uprawnienie to jednak nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków promocji, bądź wyprzedaży.
 7. Sklep może oferować Klientowi lub dołączać do zamówień bezpłatne próbki towarów.
 8. Sklep zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne na stronie www.augustus.pl są objęte ochroną prawa autorskiego. Klient ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych na stronie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

Rozdział  4

Zasady zamawiania i realizacja zamówienia

 1. Umowa sprzedaży na odległość zawierana jest między Klientem a Sklepem w momencie potwierdzenia przez Klienta zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. Sklep zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy za pomocą nośnika elektronicznego.
 2. Do każdego zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży (paragon bądź faktura VAT). Dokument sprzedaży jest zgodny z obowiązującą w chwili akceptacji zamówienia przez Klienta ceną sprzedaży.
 3. Aby otrzymać fakturę VAT, Klient zobowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym wymagane dane firmy (pełna nazwa, adres oraz NIP).
 4. Koszt dostawy określany jest każdorazowo w procesie składania zamówienia. Koszt ten uzależniony jest od całkowitej wartości zamówienia oraz wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 5. Sklep zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczenia ilościowego w zakupie niektórych towarów oraz uzależnienia takiego ograniczenia od wartości zamówienia Klienta.
 6. Sklep będzie realizował dostawy za pośrednictwem lodówkomatów sieci InPost.
 7. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówienia złożonego w Sklepie w Punktach Odbioru Towaru. Punkt odbioru wybierany jest każdorazowo w procesie składania zamówienia.
 8. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu poprzez sieć internet: 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę,
 9. Zamówienie składa się wybierając z oferty znajdującej się na stronie internetowej Sklepu produkty oferowane do sprzedaży. Dodawanie produktów do koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku „Do koszyka”. Przejście do procesu realizacji zamówienia odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy” w wirtualnym koszyku. Następnie należy wypełnić wszystkie części formularza zamówienia. Proces składania zamówienia kończy wciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 10. Przyjęcie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną tj. wysłanym, na wskazany przez Klienta podczas rejestracji, e-mail. Potwierdzenie złożenia zamówienia zawiera m.in.: numer zamówienia, całkowitą wartość brutto zamówienia wraz z kosztami wysyłki, listę zamówionych produktów wraz z ilościami, datę i miejsce odbioru.
 11. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Sklepu zgodnie z Art 495. Kodeksu Cywilnego.
 12. Umowa może być prawidłowo wykonana przez Sklep wyłącznie pod warunkiem podania przez Klienta prawidłowych i pełnych danych kontaktowych podczas składania Zamówienia. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia wszelkich nieścisłości i zmian w danych, w szczególności dotyczących płatności, które zostały przekazane Sklepowi.
 13. Termin wysyłki lub odbioru zamówienia jest każdorazowo określany  w procesie składania zamówienia. Termin dostarczenia zamówienia uzależniony jest od terminów realizacji dostaw firmy obsługującej lodówkomaty.
 14. Dostawy za pośrednictwem firmy obsługującej lodówkomaty realizowane są w na zasadach określonych w warunkach usługi kurierskiej.
 15. Jeżeli Klient zdecyduje się na realizację Umowy poprzez samodzielny odbiór zamówionych produktów, winien on zgłosić się w tym celu i o wskazanej godzinie do punktu odbioru zamówień.
 16. W momencie zawarcia Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu , po stronie Klienta powstaje obowiązek płatności na rzecz Sklepu ceny wynikającej z Zamówienia. Podana w Zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy. Obciążenie Klienta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu jego wyraźnej zgody. Klient dokonuje płatności za zamówienie w sposób określony w formularzu zamówienia. Sklep akceptuje dwie formy płatności za zamówienie:
 17. a) gotówką przy odbiorze dla Klientów zarejestrowanych,
 18. b) przelewem on-line za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24 po zakończeniu procesu zamawiania i potwierdzeniu tego faktu przez naciśnięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 19. c) Klient ma obowiązek sprawdzić zawartość towaru w momencie odbioru / dostawy pod względem kompletności, zgodności ze złożonym zamówieniem oraz czy nie nastąpiło uszkodzenie mechaniczne towaru podczas transportu. W przypadku braku zgodności, Klient zobowiązany jest do sporządzenia protokołu reklamacyjnego, który znajduje się na stronie internetowej sklepu Augustus.pl w zakładce ZWROTY I REKLAMACJE wskazując niezgodności dostarczonego towaru w stosunku do zamówienia.

Rozdział 5

Odstąpienie od umowy

 1. Z uwagi na łatwo psujący się charakter oferowanych produktów, Konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu jej faktycznej realizacji (art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Odstąpienie od zwartej Umowy przed rozpoczęciem jej faktycznej realizacji jest możliwe bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez kontakt telefoniczny z Sklepem.
 2. Sklep wskazuje Klientowi, że jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, w przypadku:a) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy,

  b) dezaktualizacji zamieszczonej na stronie www.augustus.pl/sklep oferty w sytuacji, gdy Konsument nie zgodził się na alternatywę dotycząca Zamówienia złożoną przez Sklep,

  c) przekazania przez Konsumenta nieprawidłowego lub nieosiągalnego numer telefonu lub adresu dostawy.

 3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron traktuje się ja jako niezawartą. Sklep dokona zwrotu płatności uiszczonej przez Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 4. W przypadku złożenia przez Klienta fałszywego Zamówienia lub niewykonania przez niego Umowy (w szczególności przez jej nieopłacenie lub nieodebranie w punkcie przesyłki), Sklep jest uprawniony do odmowy przyjęcia jakichkolwiek przyszłych Zamówień od takiego Klienta.
 5. Sklep jest uprawniony do niezwłocznego odrzucania Zamówień składanych przez Klientów, jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość, co do ich poprawności lub autentyczności. W przypadku odrzucenia przez Sklep Zamówienia już opłaconego, Sklep przeleje wpłaconą kwotę na rachunek, z którego nastąpiła płatność. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, Sklep jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie odpowiednich organów ścigania.
 6. W przypadkach innych niż wskazane w pkt. 1 oraz nie stanowiących przypadków, w których Ustawa o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014, w art. 38 określa w jakich sytuacjach Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość,  Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wydania zamówienia, na adres siedziby Sklepu. W przypadku odstąpienia od umowy konsument otrzyma zwrot należności uiszczonej za zwracany towar wraz z kosztem wysyłki. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi tylko koszt dostarczenia zwracanego towaru do Sklepu, chyba że Sklep zaproponuje odbiór zwracanego towaru we własnym zakresie. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sklepu, ale nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sklep zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.

Rozdział  6

Reklamacje i zwroty

 1. Adres do obsługi reklamacji:

Warsaw-Apartments Sadyba Wilanów Sp. z o.o. ul Augustówka 9 , 02-981 Warszawa

Mail : sprzedaz@augustus.pl

Tel. 570 950 952

 1. Niezgodność przesyłki z zamówieniem lub uszkodzenie przesyłki:
 2. Przy realizacji dostawy przez lodówkomaty:

– jeśli Klient stwierdzi uszkodzenie zawartości przesyłki już po jej odebraniu lub niezgodność zawartości ze złożonym zamówieniem, powinien sporządzić protokół reklamacji zamówienia, w którym określi na czym polega niezgodność dostarczonego zamówienia oraz niezwłocznie powiadomić o tym Sklep;

 1. W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową, Klient ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy w stosunku do konkretnego produktu pod warunkiem, że zawiadomi o tym Sklep w terminie 2 dni od otwarcia opakowania (jednakże nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub jego przydatności do spożycia) w przypadku towaru paczkowanego lub otrzymania towaru sprzedawanego luzem. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem telefonicznie bądź mailowo.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru nieżywnościowego z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.
 3. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej przekazania do Sklepu drogą mailową na adres: sprzedaz@augustus.pl Pisemna informacja o wyniku zostanie wysłana na adres email bądź adres zamieszkania Klienta. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
 4. Sklep zwróci Klientowi należność za odesłany lub reklamowany towar wraz z kosztem odesłania reklamowanego towaru do Sklepu w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez Klienta.
 5. Warunkiem koniecznym, aby Sklep rozpatrzył reklamację, jest dostarczenie przez Klienta dowodu zakupu tego produktu (produktów) od Sklepu i opisem reklamacji (wzór dokumentu reklamacji znajduje się na podstronie REKLAMACJE I ZWROTY w ramach strony internetowej Sklepu).

Rozdział  7

Prywatność i ochrona danych osobowych

 1. Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zostały zawarte w odpowiednim dziale Polityki Prywatności o, dostępnej na stronie:augustus.pl/regulami-i-polityka-prywatnosci

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

 1. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki przekazania przez Klienta nieprawdziwych danych.
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku niedostępności produktów zamówionych i opłaconych przez Klienta lub w przypadku anulowania przez Klienta wcześniej opłaconego zamówienia lub jego części, Sklep dokona zwrotu wpłaconej kwoty na konto, z którego dokonano płatności.

 

 1. Dane osobowe:
 2. a) podanie danych osobowych przez Klienta  jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sklep może uniemożliwić Sklepowi świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywania przez Klienta zakupów w Sklepie,
 3. b) Administratorem Danych Osobowych jest Warsaw-Apartments Sadyba Wilanów z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Augustówka 9 wpisaną do Rejestru Sądowego prowadzanego przezSąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , pod numerem KRS, 0000034062, NIP 521 31 29 654,  kapitał zakładowy 50000 zł, opłacony w całości.
 4. c) Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich,
 5. d) Dane osobowe są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoby, których dane zostają umieszczone w zbiorze danych mają prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo do ich poprawiania bądź usunięcia,
 6. e) W razie stwierdzenia niezgodności swoich danych ze stanem faktycznym, Klient może samodzielnie dokonać ich korekty na stronie internetowej Sklepu po uprzednim zalogowaniu się do Konta Klienta. Klient może zażądać usunięcia swoich danych osobowych poprzez wysłanie takiego żądania z konta email podanego w procesie rejestracji,
 7. f) Sklep  w żadnej sytuacji nie będzie wysyłać wiadomości e-mail z prośbą o weryfikację danych Klienta lub o ponowne zarejestrowanie się na stronie Sklepu przez podany w wiadomości odsyłacz do strony internetowej,
 8. g) Wraz z rejestracją Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących bieżącej oferty Sklepu. Klient może w każdym momencie zażądać wykasowania swojego adresu e-mail z listy subskrybentów, wysyłając odpowiednie powiadomienie na adres sprzedaz@augustus.pl.
 9. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 ze zm.) Klient zobowiązany jest do nie dostarczania danych o charakterze bezprawnym.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez  Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 12. Wszelkie spory między Klientem a Sklepem mogą być rozstrzygane przez Sąd bądź za pomocą pozasądowych metod rozstrzygania sporów.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.

Użytkownicy mogą zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies w swoich przeglądarkach internetowych, np. mogą częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. W przypadku braku zmiany ustawień w powyższym zakresie, pliki Cookies zostaną zapisane w pamięci Urządzeń.  Zmiana ustawień plików Cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej polityki ochrony prywatności i plików Cookies, prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem: sprzedaz@augustus.pl

 

 1. Definicje
 2. AdministratorWarsaw Apartments Sadyba Wialnów Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Augustówka 9 A , 04-907 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 34062 , (dalej: „Administrator”). , która świadczy usługi drogą elektroniczną, przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika przetwarza dane osobowe dotyczące Użytkownika pozyskane m.in. za pośrednictwem Serwisu.
 3.  Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 4. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 5. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 6. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach): www.augustus.pl
 7. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 8. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.II. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
  1. Administrator dokłada wszelkich starań w celu poszanowania prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa danym osobowym Użytkownika, pozyskanym za pośrednictwem Serwisu. Administrator, jako administrator danych osobowych w rozumieniu2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („Rozporządzenie”), jest podmiotem odpowiedzialnym za wszelkie dane osobowe przekazane Administratorowi przez Użytkownika lub pozyskane m.in. za pośrednictwem Serwisu.

  3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawem telekomunikacyjnym.

  4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Administratora w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Użytkownika – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody (w tym na przykład w celach handlowych i marketingowych oraz wysyłki newslettera).

  5. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia.

  6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.

  7. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody uzyskanej od osoby, której dane dotyczą.

  8. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  9. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowych, poprzez ograniczenie lub całkowite wyłączenie możliwości zapisywania plików Cookies.

  10. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez Użytkownika, a w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w prawnie uzasadnionych celach Administratora – na czas zgodny z przepisami prawa.

  11. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (a przed utworzeniem tego Urzędu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.

  12. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do potrzeb i zainteresowań Użytkownika oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Wiążące decyzje Administratora nie są zautomatyzowane.

   

  III. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

  1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
  2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
  b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

  IV. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

  1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  a) konfiguracji Serwisu – dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  b) analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych, tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c) świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika;

  2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  a) analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analitycs – administrator Cookies: Google Inc. z/s w USA;
  b) świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi analitycznych Google Adwords – administrator Cookies: Google Inc. z/s w USA,

  V. Możliwości określenia warunków przechowywania
  lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

  1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

  VI. Zmiany polityki ochrony prywatności i plików Cookies

 

Wszelkie zmiany dotyczące polityki ochrony prywatności i plików Cookies będą udostępniane na niniejszej stronie.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach sklepu internetowego  Augustus.pl (zwanego dalej „Sklep”) jest: Warsaw Apartments Sadyba Wilanów  Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Augustówka 9 A , 04-907 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 34062 , (dalej: „Administrator”).

Administrator informuje, że:

 1. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);2. Dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą;  Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania transakcji w ramach Sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w Sklepie oraz dokonywanie transakcji w Sklepie; Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu,3. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Klienta  – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w szczególności  w  celach handlowych i marketingowych;4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie i ewentualnego  rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w Sklepie. Jeżeli  dokonujesz  transakcji bez zakładania konta w Sklepie wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Administratora oraz na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody;5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (a przed 25 maja 2018 r. do GIODO), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;

  8. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do Pani/Pana potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług; Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.

  9. Mogą się Państwo z nami skontaktować za pośrednictwem adresu mailowego: sprzedaz@augustus.pl